Regulamin

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§1.Definicje

 1. Usługodawca - szybkiecv.pl Bartłomiej Witkowicz, NIP: 6492232273 będący właścicielem i administratorem szybkiecv.pl. Dane kontaktowe: kontakt@szybkiecv.pl
 2. szybkiecv.pl - Portal internetowy znajdujący się pod adresem https://szybkiecv.pl, który umożliwia Klientowi zamówienie i skorzystanie z Usługi świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Usługa - Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w pełni za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca w szybkiecv.pl Usługę.
 5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zarejestrowane konto w szybkiecv.pl.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin.

§2. Wymogi techniczne

 1. W celu korzystania z szybkiecv.pl wymagane jest:
  1. dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do szybkiecv.pl pod adresem internetowym https://szybkiecv.pl oraz umożliwia otwieranie dokumentów HTML, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,
  2. posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).

§3. Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem szybkiecv.pl.
 2. Każdy Użytkownik oraz Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z szybkiecv.pl.
 3. Każdy Użytkownik oraz Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§4. Formy płatności

 1. Opłaty za usługi szybkiecv.pl dokonywane są z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.
 2. Możliwe są następujące formy płatności: - Przelewem bankowym lub kartą płatniczą poprzez systemy płatności online „Przelewy24" oraz "Tpay" (dawniej: transferuj.pl).
 3. Płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu, o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 4. Na stronie „szybkiecv.pl" oraz w systemie Przelewy24.pl nie są przechowywane żadne informacje dotyczące dostępu do kont bankowych lub numerów kart kredytowych. Informacje te wprowadzane są wyłącznie na oficjalnych stronach banków oraz u operatorów kart płatniczych.
 5. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera systemu Przelewy24.pl lub Tpay.com zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez systemy partnerów, płatność może nie zostać zrealizowana.

§5. Własność intelektualna

 1. Klient nabywa własność plików przekazanych mu w wykonaniu Umowy. Klient uprawniony jest do korzystania z otrzymanych dokumentów na własne potrzeby.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z projektem graficznym (layoutem) stworzonych przez Usługodawcę dokumentów przysługują Usługodawcy.
 3. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 4. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego.

§6. Treść umowy

 • Regulamin wraz ze złożonym przez Klienta zleceniem oraz potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji wystosowanym przez Usługodawcę stanowią treść umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem składającym zlecenie.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w szybkiecv.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 • Usługodwaca zastrzega, iż korzystanie z szybkiecv.pl i udostępnianej przez portal Usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w portalu szybkiecv.pl lub wygenerowane za jego pośrednictwem dokumenty, produkty i usługi świadczone przez portal szybkiecv.pl nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§7. Rejestracja konta w szybkiecv.pl

 1. W celu rejestracji w serwisie szybkiecv.pl należy wypełnić formularz CV podając imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 2. Po wpisaniu adresu email utworzone zostaje tymczasowe konto, które w połączeniu z unikalnym identyfikatorem sesji użytkownika umożliwia mu ciągłą pracę z serwisem bez utraty danych.
 3. Dane z wcześniejszej sesji można przywrócić korzystając z opcji Przywróć dane po uprzedniej autoryzacji za pośrednictwem wykorzystanego w trakcie poprzedniej sesji adresu email.
 4. Rejestracja konta w szybkiecv.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

§8. Logowanie

 1. Po zarejestrowaniu konta w szybkiecv.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych podczas pierwszego skorzystania z serwisu.

§9. Usuwanie konta

 1. W celu usunięcia konta Użytkownika z szybkiecv.pl należy skontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną, wysyłając do Usługodawcy prośbę o usunięcie konta z serwisu szybkiecv.pl, dla którego zostało ono utworzone.

§10. Ceny

 1. Ceny usług wskazanych w szybkiecv.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich jako kwoty brutto.

§11. Lista Usług

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi:
  1. Konto Premium - 15 zł - upoważnia Użytkownika do pobierania wygenerowania przez system szybkiecv.pl w ramach Usługi CV bez znaku wodnego
  2. Konto Standard - upoważnia Użytkownika do pobierania wygenerowania przez system szybkiecv.pl w ramach Usługi CV ze znakiem wodnym (lub bez w wybranych wariantach Usługi)

§12. Wejście w życie Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 09.05.2018 r. Usługodwaca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach szybkiecv.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodwacę.